Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats
08 - 50 10 90 00

Upphandlingsregler för begagnad IT-utrustning

Får en myndighet, en kommun eller en skola köpa begagnade datorer eller annan rekonditionerad IT-utrustning? Är det möjligt att frångå befintliga avtal som gäller ny utrustning? Vad stipuleras i lagstiftningen?
Det finns en stor osäkerhet kring offentlig upphandling av produkter i andra hand. Vi har intervjuat experter och jurister på bland annat Kammarkollegiets Upphandlingsstöd för att försöka räta ut frågetecknen.

Finns det några hinder i Lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att köpa begagnad/rekonditionerad IT-utrustning?
– Nej, det finns inga hinder i LOU och det är till exempel möjligt att köpa begagnad utrustning genom en direktupphandling om beloppet ligger under tröskelvärdet på 505 800 000 kronor. Naturligtvis är det också möjligt att göra en sedvanlig upphandling av rekonditionerad IT och/eller knyta ramavtal med en leverantör av rekonditionerad IT.

Är det möjligt att göra en direktupphandling på belopp över 284 000 kronor?
– Ja, om det föreligger så kallade synnerliga skäl för det. Ett exempel på det är om affären är särskilt förmånlig för myndigheten genom att t ex priset ligger väsentligt under marknadsvärdet.

Kan en myndighet som har ramavtal för ny IT-utrustning frångå detta avtal och istället köpa begagnat?
– Det förekommer olika tolkningar kring hur bindande ramavtal är. Samtidigt kan man argumentera för att det handlar om två olika marknader, andrahandsmarknaden och marknaden för nya produkter.

Om det finns ett ramavtal för ny utrustning via t ex Statens inköpscentral, men den upphandlande myndigheten anser att det finns ett annat avtal som sammantaget är bättre, så finns det möjlighet att göra en så kallad avstegsförklaring till inköpscentralen och ange skälen till avsteget. Här kan priset kontra prestandabehoven vara viktiga kriterier, men även de positiva miljöaspekter som uppstår vid köp i andra hand kan vägas in. Det finns ett färdigt formulär för att göra en avstegsförklaring på avropa.se som drivs av Kammarkollegiet.

Vad är viktigt att tänka på vid upphandling av rekonditionerad IT?
- Det beror på organisationens behov, men grundläggande är naturligtvis att man får utrustning med tillräcklig prestanda och funktionalitet samt support och garanti på produkterna.

Kan miljönyttan med att köpa begagnat istället för nytt vara relevant vid upphandling?
- Ja, Konkurrensverket som bland annat har i uppdrag att främja en miljöanpassad upphandling, lyfter fram den aspekten i en vägledning där man rekommenderar upphandlare att både välja rekonditionerad IT framför nytt och att verka för en ökad återanvändning av de IT-produkter som fasas ut.

För mer information om upphandlingsreglerna:
Besök kkv.se. Du kan också kontakta Kammarkollegiets Upphandlingsstöd på telefon: 08-700 09 00 eller e-post: upphandlingssodet@kammarkollegiet.se om du har ytterligare frågor alternativt gå in på avropa.se.

Kontakta oss gärna om du har några frågor kring offentlig upphandling.
Mikael Ahxner, tfn: 08-50 10 90 42, e-post: mikael.ahxner@inrego.se