Vi använder cookies för att förbättra användbarheten på vår webbplats
08 - 50 10 90 00

Hyrvillkor

Tillämplighet
Nedanstående villkor ska tillämpas om inget annat avtalats mellan Inrego Uthyrning (Uthyraren) och Hyrkunden. Ändringar i avtalsvillkor skall ske skriftligen mellan parterna.

Avtalstid
Avtalet är bindande för Hyrkunden genom att denne skriver under hyresavtalet. Hyrtiden ska specificeras i avtalet och leverans av utrustning sker tidigast efter det att underskrivet hyresavtal inkommit till Uthyraren. Hyrkunden är skyldig, att senast 1 dygn före hyrtidens utgång meddela Uthyraren om en förlängning av hyresavtalet önskas. Detta görs skriftligen, per fax eller per telefon. Om utrustningen ej inkommit till Uthyraren 3 dagar efter förlupen hyrestid förlängs avtalet automatiskt med ytterligare en hyresperiod, dock lägst en vecka.
Avtalet kan endast sägas upp i enlighet med de villkor som beskrivs i avtalet. Vid bekräftad hyra som avbokas innan utrustningen levererats till Hyrkund uttages en avbokningsavgift på 20% av orderns totala värde.

Kreditprövning
Avtalets giltighet förutsätter en av Uthyraren godkänd kreditprövning. Om Hyrkunden ej godkännes finns då möjligheten att betala via förskott eller kreditkort.

Ägande- och nyttjanderätt

Uthyrd utrustning är Uthyrarens egendom och detta avtal ger inte Hyrkunden äganderätt därtill. Hyrkunden har inte rätt att utan skriftligt tillstånd från Uthyraren låna ut, uthyra, pantsätta eller överlåta utrustningen. Hyrkunden har heller ingen rätt att överlåta upprättat avtal på tredje man. Utrustningen får på inget sätt införlivas i Hyrkundens egendom så att äganderätten går förlorad för Uthyraren.
Nyttjanderätten av utrustningen upplåtes endast på de villkor som anges i detta avtal.
Uthyraren är skyldig att tillse att märkning av typen "Tillhör Inrego Uthyrning" finns på utrustningen i de fall som detta anses nödvändigt.

Programutrustning (licenser)

Datorer levereras med av Hyrkund specificerat operativsystem. Installation av denna ingår i hyresavgiften om inget annat avtalats. För övrig installation tillkommer en kostnad enligt uthyrarens prislista. Hyrkunden ansvarar själv över egen installerad programvara och licenser. Radering av hårddisk görs av uthyraren i samband med att utrustningen kommer tillbaka till denne. Hyrkunden ansvarar själv för att ingen känslig data går förlorad i samband med raderingen.

Övriga kostnader och utlägg

Till hyresavgiften enligt detta avtal tillkommer mervärdesskatt. Denna betalas av Hyrkunden i samband med betalning av hyresavgiften.
Frakt och transport av utrustningen kan beställas i samband med att Hyrkunden gör sin beställning.

Frakt och leveranskontroll

Uthyraren står för tur och returfrakt till Hyrkunden via Inregos fraktbolag, avgift för detta tillkommer om inget annat anges. En returfraktsedel skickas med i leverans där Hyrkund själv bokar hämtning med fraktbolaget vid avtalets slut.
Vid leverans åligger det Hyrkunden att kontrollera mottagen utrustning och vid konstaterad fel eller brist omgående skriftligen reklamera till Uthyraren och skicka tillbaka felaktig utrustning till denne.
Tillbehör som extra batterier, manualer etc. levereras ej med hyrd utrustning om detta inte avtalats särskilt.

Underhåll, service och support

I hyresavgiften ingår installation av specificerat operativsystem samt tillgång till fri telefonsupport gällande uthyrd utrustning (vardagar 08.00-17.00). Telefonsupporten gäller enbart hårdvarufel.
Uthyraren ansvarar ej för förlust av data.

Vård av utrustning

Uthyrd utrustning skall vårdas så att det inte förändras utöver normalt slitage. Skulle utrustningen genom Hyrkunds vanvård bli obrukbar befrias inte denne från sin betalningsskyldighet gentemot Uthyraren. Meddelande om vanvårdad utrustning skall vara Uthyraren till handa omgående.
Skulle fel uppstå pga. sådan vanvård har Uthyraren ingen skyldighet att reparera objektet eller byta ut den mot annan, felfri utrustning utan att Hyrkunden erlägger ersättning för detta.
Uthyraren åtager sig att hålla objektet i användbart skick. Vid fel och brister som ej orsakats av Hyrkunden enligt ovan har denne rätt att erhålla ersättningsutrustning varvid villkoren i detta avtal är giltiga. Uthyraren kan även välja att reparera felaktig utrustning.
Retur av defekt utrusning skall ske inom 3 dagar från det att ersättningsutrustning erhållits av Uthyraren, denne ansvarar i sådana fall för återhämtningen.
Om det vid återtag av utrustningen konstateras att förslitningen varit onormalt hård har Uthyraren rätt att få ersättning med ett belopp som motsvarar den onormala värdeminskningen.

Försäkringar

Hyrkunden förbinder sig att hålla hyrd utrustning försäkrad mot risker såsom brand, stöld, annan förstörelse samt tillse att denna försäkring är giltig för hela hyrtiden och för återtransport till Uthyraren enligt hyresavtalet. Vid inträffad skada överlåter Hyrkunden rätten till försäkringsersättning till Uthyraren. Utrustningen ska vara försäkrad till dess fulla värde. I det fall erforderlig försäkring saknas förbinder sig Hyrkunden att erlägga ersättning uppgående till utrustningens fulla värde enligt Inregos gällande prislista.

Skada på hyrd utrustning eller förlust av hela eller delar av denna

Om utrustningen vid retur till Uthyraren är skadad eller utbytt av andra skäl än vad som kommer av normalt slitage äger Uthyraren rätt att debitera kunden det fulla värdet av den skadade eller saknade utrustningen enligt gällande prislista Hyrkunden är skyldig att återlämna utrustningen i det originalemballage som medföljde när varorna levererades eller motsvarande emballage som ger ett tillräckligt skydd i samband med återtransport till Inrego. Skada i samband med detta fråntar inte Hyrkunden skyldigheten att fullgöra de föreskrifter som upprättats i enlighet med detta avtal.

Skadeståndsrätt och rätt till uppsägning

Uthyraren har full rätt att på Hyrkundens bekostnad återtaga hyrd utrustning och häva avtalet om:

Hyrkunden lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen.

Hyrkunden ej erlagt överenskommen hyresavgift eller förfallna avgifter och kostnader inom 30 bankdagar från vad som överenskommits i hyresavtalet.

Hyrkunden inställer betalningar, träder i likvidation eller försätts i konkurs. Detta gäller också om kunden ådrar sig betalningsanmärkning.

Bestämmelser enligt hyresavtalet väsentligt åsidosätts av Hyrkunden.

Hyrkunden bryter mot bestämmelser i hyresavtalet gällande licensvillkor, exempelvis Microsofts licensavtal.

Om hyresavtalet avslutas på grund av ovan angivna anledningar skall Hyrkunden stå för samtliga kostnader i samband med återtagandet samt erlägga förfallna hyror och resterande hyra till avtalsperiodens utgång.

Betalningsvillkor och dröjsmålsräntor

Fakturering sker kvartalsvis för hyrtider på 6 månader eller mer. För kortare hyrtider utgörs faktureringsperioden av hela hyrtiden. Fakturor ska betalas per 30 dagar netto. Fakturering sker endast till kreditgodkända Hyrkunder om inget annat avtalats av parterna.
Dröjsmålsränta på förfallet belopp ska erläggas av Hyrkund med 2 procentenheter per påbörjad månad samt avgift för betalningspåminnelse, inkasso- och indrivningskostnader enligt de grunder Uthyraren vid tiden tillämpar.

Meddelandeskyldighet

Uthyraren ska omedelbart underrättas om adressändring.

Begränsning av Uthyrarens ansvar

Uthyraren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krishändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande händelse. Även i andra fall står Uthyraren utan ersättningsskyldighet, om Uthyraren varit normalt aktsam i samband med händelserna.

För mer information, ring 08-50 10 90 10 eller fyll i formuläret här.