Reinventing IT - smartare konsumtion av IT-produkter

Datorer, mobiler och andra IT-produkter kan återanvändas på precis samma sätt som bilar, båtar eller cyklar. För varje dator som återanvänds och kommer till nytta igen kan vi minska utsläppen av koldioxid, spara på jordens råvaror och bygga en cirkulär ekonomi där resurser och produkter används mer effektivt. Men vår filosofi att förlänga livslängden på IT-produkter handlar inte bara om miljön utan lika mycket om ekonomi, kvalitet och säkerhet. Det handlar om att ta vara på produkternas värde, tänka långsiktigt och konsumera smartare.

Återanvändning bättre än återvinning

Mer än hälften av företagen och myndigheterna i Sverige skrotar sina datorer, mobiler och annan IT-utrustning när de köper nytt, trots att produkterna skulle kunna användas och komma till nytta i ytterligare många år. Det visar en TNS Sifo studie som Inrego lät genomföra bland IT-chefer på 200 företag och myndigheter.

Bara i Sverige skrotas och återvinns dagligen datorer som skulle överstiga världens högsta byggnad, Burj Khalifa, om de ställs på varandra. Det är ett gigantiskt slöseri.

Till slut ska alla IT-produkter skrotas då även råvaror och material bör omhändertas eller återvinnas. Men att göra det i förtid är direkt onödigt och går emot den avfallshierarki som EU och Sverige har åtagit sig att följa.

På väg mot en cirkulär ekonomi
För att vi ska klara klimatmålen har hela samhället och näringslivet börjat ställa om från dagens linjära ekonomi till en cirkulär ekonomi. Det handlar i korthet om att ta vara på resurser, material och produkter så länge som möjligt i olika former. Det handlar om att minimera och helst avskaffa avfall och återvinning som företeelser överhuvudtaget och försöka efterlikna naturens eget kretslopp. I naturen finns som bekant inget avfall alls.

Återanvändning spelar därför en central roll i den framtida ekonomin. Det gäller särskilt IT och elektronik som förbrukar mycket stora resurser vid tillverkningen.

Stora värden i återanvändning

Återanvändning av IT gör skillnad på vägen mot ett mer hållbart samhälle, men det finns många fler värden än så.

Att låta sin IT-utrustning gå till återanvändning innebär att man får en enkel, säker och miljöriktig hantering av produkterna. Utrustningens värde kan exempelvis återföras till nya IT-investeringar eller doneras till välgörande ändamål.

Värdefulla resurser
Samtidigt skapas betydande samhällsvinster. Det finns en stor efterfrågan på rekonditionerade och testade IT-produkter i flera samhällsgrupper. Faktum är att behoven är större än utbudet.

För att till exempel skolelever i Sverige ska få tillgång till datorer i undervisningen behövs ett större utbud på andrahandsmarknaden. De produkter som ni är klara med blir på så vis en värdefull resurs för andra.

Att köpa eller hyra återanvända IT-produkter ger alltid mer för pengarna. Dessutom har vi gjort det lika tryggt att handla i andra hand som att köpa nytt med samma prestanda, kvalitet och garanti.