Genom att välja återanvända datorer och IT-produkter kan kommuner, landsting och myndigheter både sänka sina IT-kostnader och göra mer hållbara upphandlingar vilket också rekommenderas av Upphandlingsmyndigheten. Vi samarbetar sedan länge med ett stort antal kommuner genom ramavtal och upphandlingar.

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram en vägledning för organisationer och företag som vill minska sin klimatpåverkan och stärka sitt hållbarhetsarbete på IT-området.

I rapporten fastslås att huvuddelen av IT-utrustningens miljöpåverkan sker vid tillverkningen och att inköpare och upphandlare därför bör verka för ökad återanvändning och inköp av begagnade produkter.

Utdrag ur vägledningen ”Datorers miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv”:

  • ”Vid upphandling står man inför två val: att köpa ny eller återanvänd utrustning. Att köpa återanvänd utrustning ger positiva miljömässiga och ekonomiska effekter.”
  • ”Öka datorns livslängd genom att återanvända produkter antingen inom den egna organisationen eller genom att sälja dem till återanvändningsföretag som rekonditionerar och säljer begagnade IT-produkter. Försäljningen ger en intäkt till upphandlande organisation samtidigt som t ex den minskade koldioxidbelastningen kan tillgodoräknas i miljöredovisningen.”

Frågor och svar

Trots att det finns en etablerad marknad för IT-produkter i andra hand, råder en osäkerhet kring upphandlingsreglerna på området bland upphandlare och inköpare. För att räta ut frågetecknen har vi frågat experter och jurister på bland annat Kammarkollegiets Upphandlingsstöd om vad som gäller.


Finns det några hinder i Lagen om offentlig upphandling (LOU) mot att köpa begagnad/rekonditionerad IT-utrustning?

– Nej, det finns inga hinder i LOU. Det är till exempel möjligt att köpa begagnad utrustning genom en direktupphandling om beloppet ligger under tröskelvärdet på 534 890 kronor. Naturligtvis är det också möjligt att göra en sedvanlig upphandling av rekonditionerad IT och/eller knyta ramavtal med en leverantör av rekonditionerad IT.

Är det möjligt att göra en direktupphandling på belopp över tröskelvärdet?

– Ja, om det föreligger så kallade synnerliga skäl för det. Ett exempel på det är om affären är särskilt förmånlig för myndigheten genom att t ex priset ligger väsentligt under marknadsvärdet.

Kan en myndighet som har ramavtal för ny IT-utrustning frångå detta avtal och istället köpa begagnat?

– Det förekommer olika tolkningar kring hur bindande ramavtal är. Samtidigt kan man argumentera för att det handlar om två olika marknader, andrahandsmarknaden och marknaden för nya produkter. Om det finns ett ramavtal för ny utrustning via t ex Statens inköpscentral, men den upphandlande myndigheten anser att det finns ett annat avtal som sammantaget är bättre, så finns det möjlighet att göra en så kallad avstegsförklaring till inköpscentralen och ange skälen till avsteget. Här kan priset kontra prestandabehoven vara viktiga kriterier, men även de positiva miljöaspekter som uppstår vid köp i andra hand kan vägas in.

Vad är viktigt att tänka på vid upphandling av rekonditionerad IT?

- Det beror på organisationens behov, men grundläggande är naturligtvis att man får utrustning med tillräcklig prestanda och funktionalitet samt support och garanti på produkterna.

Kan miljönyttan med att köpa begagnat istället för nytt vara relevant vid upphandling?

- Ja, Upphandlingsmyndigheten som bland annat har i uppdrag att främja en miljöanpassad upphandling, lyfter fram den aspekten i en vägledning där man rekommenderar upphandlare att både välja rekonditionerad IT framför nytt och att verka för en ökad återanvändning av de IT-produkter som
fasas ut.